Fundusze Unijne
Strona główna/Aktualności/Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania (..)

Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody we Wleniu

21 Sierpnia 2020

Od pierwszego stycznia 2020 r. rozszerzyliśmy swoją działalności o kolejny obszar: Miasto i Gminę Wleń. Spółka wzięła na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw wody, rozumiane jako ciągłe, nieprzerwane dostawy z kontrolą i zapewnieniem jej jakości. Woda to życie, a dobra woda to zdrowie, Wleń ma bardzo dobrą wodę o niewyczerpalnych zasobach, jednak  aby w pełni korzystać z  jej walorów,  trzeba zadbać o całą infrastrukturę związaną z jej wydobyciem, uzdatnieniem i rozsyłem. Podobnie jest ze ściekami - aby były sprawnie odprowadzane i należycie oczyszczane, niezbędna jest regularna konserwacja sieci kanalizacyjnych, oczyszczanie kanałów i przepompowni ścieków, modernizacja oczyszczalni ścieków.

Jeszcze przed oficjalnym przejęciem obowiązków poczyniliśmy wiele działań przygotowawczych. W pierwszej kolejności została wykonana inwentaryzacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz mapy cyfrowe ich lokalizacji. Na podstawie przeprowadzone audytu technicznego został sporządzony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Wleń.Stacja Uzdatniania wody SUW Wleń

Najważniejszymi inwestycjami zawartymi w Planie są: przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody SUW Wleń oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu. Dobra wiadomość jest taka, że właśnie pozyskaliśmy środki finansowe na te inwestycje. Nasz wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i uzyskaliśmy bezzwrotna dotację w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.                                                                              

Oczyszczalnia ścieków we WleniuRealizacja inwestycji zaplanowana jest na najbliższe dwa lata. Po zakończeniu oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody będą obiektami nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi i monitorowanymi, a oczyszczane ścieki i uzdatniana woda będą spełniać wszystkie jakościowe wymogi prawne.

Końcowym efektem projektu będzie nie tylko poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona obszarów chronionych, ale również podniesienie standardu życia mieszkańców terenów objętych jego realizacją i zapewnienie im ciągłości dostaw wody pitnej o właściwej jakości. Z efektów będą korzystać mieszkańcy tego terenu i turyści, a w dalszej perspektywie czasowej, korzystać będzie cała społeczność regionalna przebywająca w czystym środowisku. Niewątpliwie realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Wleń.

do góry