Fundusze Unijne

Ujęcie Pilchowice I

Jakość wody na ujęciu Pilchowice I

 Zasięg zasilania: Lewa strona Pilchowic jadąc w stronę zapory

Lp. Parametr Jednostka Wartośc zmierzona w I półroczu 2022 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. odczyn pH - 7,0 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

356 2500
3. barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,13 1
5. jon amonowy NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. żelazo Fe

µg/l

poniżej 50 200
7. mangan Mn

µg/l

poniżej 5 50
8. twardość ogólna

mg CaCO3 /l

156 (woda miękka) 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 10,6 250

 

do góry