Fundusze Unijne

Projekty realizowane

Zestawienie znaków Logo Unii Europejskiej Funduszy Europejskich Dolny Śląsk Rzeczpospolita Polska

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń

(Nr projektu: RPDS.04.02.03-02-0003/20)

27.08.2020 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Józef Król oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń”. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, działania 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania nr 4.2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa -ZIT AJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń, prowadząca do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Projekt podzielono na 2 zadania:

- Zadanie 1: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu

- Zadanie 2: Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody (SUW) we Wleniu

Działania projektu zmierzają do poprawy parametrów oczyszczania ścieków komunalnych oraz pracy ujęcia i stacji uzdatniania wody pitnej.

W wyniku projektu zostanie zredukowany ładunek zanieczyszczeń kierowanych do środowiska wodnego, dzięki czemu w dalszej perspektywie czasowej nastąpi poprawa jakości wód rzeki Bóbr i dorzecza Odry. Oczyszczalnia po przebudowie będzie spełniała wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych. Zostanie rozwiązana gospodarka osadowa w przedmiotowej oczyszczalni.

Przebudowane obiekty poboru i uzdatniania wody będą zapewniały ciągłość dostawy wody o parametrach zgodnych z wymogami prawa. Ograniczona zostanie awaryjność wodociągu wynikająca ze źle pracujących elementów SUW.

Przebudowane obiekty w ramach projektu będą mniej awaryjne, opomiarowane, a ich praca będzie monitorowana.

Planowany koszt realizacji projektu wyniesie 2 831 337,72 zł brutto, w tym wartość dofinansowania ze środków UE 1 901 046,40 zł.

do góry