Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Polityka prywatności/Klauzula informacyjna - zgłoszenie awarii

Klauzula informacyjna - zgłoszenie awarii

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem awarii

Działając w oparciu o przepisy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem tej regulacji prawnej.

 

Kto administruje Pani/Pana danymi?

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w zgłoszeniu o zaistniałej awarii jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu, 59-700 przy ulicy Łasickiej 17, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000295640, NIP 612-000-44-23, REGON 230051249, BDO: 000039447, zwane dalej „Administratorem”.

Na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, odpowie Pani/Panu Inspektor Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Kontakt e-mail: iodo@pwik.boleslawiec.pl.

 

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane?

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celach:

  1. przeprowadzenia analizy możliwości przyjęcia zgłoszenia zaistniałej awarii, pomiędzy Administratorem a Panią/Panem (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO).
  2. należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023 poz. 537 ze zm.) (na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO).
  3. w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO*).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w zakresie określonym w pkt 1-3 jest ono niezbędne do realizacji usunięcia zaistniałej awarii. W przypadku nie podania danych osobowych objętych zgłoszeniem, nie będzie możliwe prawidłowe usunięcie zaistniałej awarii.

 

Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych?

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo do sprostowania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Kto będzie odbiorcą Pani/Pana danych?

Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  1. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:

- podmioty, które ubezpieczają oraz likwidują szkody,

  1. podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu:

- podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,

- podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

 

Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane poza teren Polski?

Informujemy, że jako Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw z poza obszaru UE ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

do góry