Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Aktualności/Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody we Wleniu - (..)

Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody we Wleniu - zakończenie zadania

14 Marca 2022

Zakończyliśmy pierwszy etap projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. od stycznia 2020 r. objęło swoją działalnością obszar Miasta i Gminy Wleń. Jeszcze przed tą datą zostały opracowane plany i kierunki rozwoju infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej prowadzące do osiągnięcia standardów określonych przez stosowne dyrektywy Unii Europejskiej oraz krajowych wymogów prawnych w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska.

Już w sierpniu 2020 roku uzyskaliśmy dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń”. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, działania 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania nr 4.2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa -ZIT AJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 .

Projekt obejmuje dwa zadania: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu oraz Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody (SUW) we Wleniu. W chwili obecnej zakończona jest modernizacji ujęcia i SUW Wleń oraz rozpoczęto roboty budowlane na oczyszczalni ścieków.

Zakres robót budowlanych wykonanych na terenie SUW Wleń obejmuje: wykonanie dwóch studni w obudowach naziemnych, budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody, budowę sieci uzbrojenia terenu i elementy zagospodarowania terenu oraz montaż agregatu prądotwórczego, który jest w stanie zapewnić zasilanie pomp i instalacji SUW w przypadku przerwy w dostawie prądu.

Budynki SUW Wleń

fot. Budynki SUW Wleń

Woda jest ujmowana w dwóch nowych studniach głębinowych za pomocą pomp zatapialnych. Studnie są zabudowane, szczelne, wyposażone w szereg czujników pomiarowych, przesyłających dane bezpośrednio do centralnego systemu monitoringu PWiK, za pośrednictwem którego można zdalnie sterować pracą pomp. Monitorowane są m. in. poziom lustra wody w studni, przepływy, stan pracy pomp, pobór prądu przez każdą z pomp, ciśnienie za każdą z pomp a nawet sygnalizacja otwarcia pokryw studziennych.

Wypompowana woda rurociągami trafia do nowej, w pełni automatycznej stacji uzdatniania. Tutaj w trybie ciągłym jest badana jakość wody pod względem odczynu pH i mętności. Są to dwa podstawowe i najszybciej wykrywalne parametry mówiące o jakości ujmowanej wody - gdyby doszło do przekroczenia  wartości dopuszczalnych tych parametrów, to na ekranie w dyspozytorni PWiK pojawi się odpowiedni sygnał i wtedy, również zdalnie, zostanie uruchomiony proces uzdatniania. Woda z wleńskiego ujęcia jest tak dobrej jakości, że nie wymaga uzdatniania.

Ewentualne uzdatnianie wody na SUW Wleń jest możliwe w dwóch etapach. Najpierw woda przepłynie przez instalację do dezynfekcji za pomocą lampy niskociśnieniowego promiennika UV, następnie zostanie do niej dodany podchloryn sodu - środek powszechnie stosowany do zapobiegania wtórnemu zanieczyszczeniu bakteriologicznemu wody w sieci wodociągowej. Takie złożone uzdatnianie pozwoli na stosowanie mniejszych dawek podchlorynu z zachowaniem jego skuteczności i jednocześnie mniejszą wyczuwalność w wodzie zapachu chloru.

Studnie ujęcia wody we Wleniu

 fot. Studnie ujęcia wody we Wleniu

Głównym i nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw doskonałej jakości wody do picia oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Docelowo, wraz z rozbudową sieci wodociągowej, woda ze zmodernizowanego ujęcia będzie dostarczana niemal do wszystkich miejscowości na terenie gminy Wleń.

Bezpieczeństwo dostaw wody oraz zapewnienie ochrony jej dobrej jakości, bezpieczeństwo infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która należy do tzw. infrastruktury krytycznej, nabrało w ostatnich latach szczególnie dużego znaczenia. Dlatego dbamy o to, aby nasze urządzenia były dobrze zabezpieczone pod każdym względem i żebyśmy mogli Państwu nieprzerwanie i niezależnie od warunków dostarczać dobrą i zdrową wodę.

    logotyp funduszy

 

do góry