Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Strefa Klienta/Ciekawostki/Podliczniki lokalowe - broszura informacyjna

Podliczniki lokalowe - broszura informacyjna

BROSZURA INFORMACYJNA

WARUNKI ROZLICZEŃ W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH

Zasady rozliczeń za wodę i ścieki budynków wielolokalowych określa art. 6 ust. 6 - 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r.  poz. 537).

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. jest gotowe zawrzeć dodatkowe umowy na dostawę wody i odbiór ścieków (zwanej dalej „umową”) z osobami korzystającymi z lokali wskazanymi we wniosku, po spełnieniu wymagań art. 6 ust. 6 i 6a w/w ustawy, tj.: 

 • zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy „instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych”;

Warunek art. 6 ust. 6 pkt. 1 ustawy uważa się za spełniony, jeżeli:

 1. zestawy wodomierzowe w lokalach będą zamontowane w miejscu zapewniającym łatwy dostęp do przeprowadzenia odczytu wskazań wodomierza (bez dodatkowych urządzeń) - zgodnie z Polską Normą PN-B 10720:1998;
 2. każdy zamontowany wodomierz winien posiadać aktualną legalizację nadaną przez właściwy Urząd Miar zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za okresową legalizację wodomierza lokalowego odpowiada właściciel lub zarządca. 
 • zgodnie z 6 ust. 6 pkt 2 ustawy „jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy
  w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
  z właścicielem lub zarządcą”;
   

Warunek art. 6 ust. 6 pkt 2 ustawy nie musi być spełniony w przypadku zastosowania w lokalach wodomierzy przystosowanych do radiowego odczytu obsługiwanego przez PWiK. Na terenie Miasta i Gminy Bolesławiec, Lwówek Śląski oraz Wleń stosowany jest system radiowy firmy Apator-Powogaz.

 • zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy „właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody”;                        
 • zgodnie z art. 6 ust 6 pkt 4 ustawy „właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody”;
 • zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 5 ustawy „właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami”;
 • zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 6 ustawy „został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu”;
 • zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 7 ustawy „został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali”;

Warunek art. 6 ust. 6 pkt 6 i 7 ustawy uważa się za spełniony, jeżeli właściciel lub zarządca w uzgodnionym terminie zapewni dostęp do lokalu w przypadku zaistnienia przesłanek prawnych do odcięcia dostawy wody do lokalu. Brak udostępnienia lokalu przez zarządcę lub właściciela w celu wykonania w/w czynności skutkować będzie zaprzestaniem rozliczania lokalu po upływie okresu wypowiedzenia umowy dotyczącej tego lokalu, a zużycie zaliczone zostanie na poczet różnicy pomiędzy wodomierzem głównym a pozostałymi wodomierzami zamontowanymi w lokalach i poza lokalami.

 • zgodnie z art. 6 ust. 6a ustawy „właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie”.

 Dodatkowe informacje dotyczące rozliczania wodomierzy lokalowych

 1. Wniosek o przekazanie rozliczania wodomierzy lokalowych w budynku wielolokalowym składa właściciel lub zarządca budynku na rzecz, którego PWiK świadczy usługę dostawy wody. W przypadku współwłasności wniosek składa jeden ze współwłaścicieli na podstawie pisemnego upoważnienia pozostałych właścicieli.
 1. Instalacja wodociągowa w budynku powinna być wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych.
 2. Koszt zakupu, utrzymania i legalizacji wodomierzy lokalowych oraz oplombowania zestawów ponosi Zarządca budynku / odbiorca usług, a wodomierza głównego - PWiK. W przypadku zastosowania wodomierzy firmy Apator - Powogaz przystosowanych do odczytu radiowego - PWiK podczas oplombowania zamontuje również nieodpłatnie nakładki umożliwiające radiowy odczyt.
 3. Zarządca lub właściciel zapewnia dostęp do wodomierzy lokalowych celem dokonania oplombowania zestawów w uzgodnionym z PWiK terminie.
 4. Wszystkie podłączenia wodomierzowe muszą być wyposażone w zawory odcinające. Za sprawność zaworów odcinających odpowiada Zarządca lub właściciel budynku
 5. Optymalnym rozwiązaniem dotyczącym miejsca montażu wodomierzy zasilających lokale jest usytuowanie go poza lokalem mieszkalnym co umożliwia nieograniczony dostęp do urządzenia zarządcy i pracownikom PWiK. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku wskazanym byłoby umieszczenie zaworu odcinającego dostawę wody do lokalu poza tym lokalem.
 6. Wymiany wodomierza lokalowego z powodu utraty ważności cechy legalizacyjnej, uszkodzenia lub niesprawności wodomierza dokonuje wnioskodawca / Odbiorca usług na własny koszt. Każdorazowa wymiana wodomierza, powinna być zgłoszona do PWiK w celu ponownego oplombowania i umieszczenia na wodomierzu nakładki radiowej.
 7. Osoba korzystająca z lokalu w budynku wielolokalowym, która podpisała umowę
  z PWiK na rozliczenie świadczonych usług dostawy wody i odbioru ścieków na podstawie wodomierza lokalowego ponosi opłaty:
 • za każdy 1 m3 dostarczanej wody,
 • za każdy 1 m3 odprowadzonych ścieków,
 • opłatę abonamentową za wodę,
 • opłatę abonamentową za ścieki,
 1. Zarządca budynku reguluje należności wynikające z:
 • różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych w zakresie usługi dostarczania wody
  i odprowadzanych ścieków,
 • opłaty abonamentowej za wodę,
 • opłaty abonamentowej za ścieki,
 1. Aktualna Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków znajduje się na stronie internetowej naszego przedsiębiorstwa: pwik.bolesławiec.pl
 2. Broszura ma tylko charakter informacyjny. Aby móc rozpocząć procedurę rozliczania wodomierzy lokalowych przez PWiK należy do Biura Obsługi Klienta złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierzy lokalowych.
do góry