Fundusze Unijne NFOŚiGW

Strefa zaopatrzenia w wodę IV

Jakość wody w Strefie IV

Zasięg zasilania Strefy IV

 Miejscowości: Lwówek Śląski, Płuczki Dolne, Radłówka, Rakowice Wielkie

 *Określenie "poniżej" przed wartością zmierzoną oznacza, że stężenie danego parametru w wodzie jest poniżej granicy wykrywalności i możliwe, że takiego związku chemicznego lub pierwiastka w ogóle w naszej wodzie nie ma.

Naszą wodę badają:

1. Laboratorium PWiK w Bolesławcu, nr akredytacji 747

2. Laboratorium SGS Polska sp. z o.o. w Pszczynie, nr akredytacji AB 313

3. Laboratorium CBJ sp. z o.o. w Lubinie, nr akredytacji AB 412

Lp. Parametr Jednostka Wartość zmierzona w II półroczu 2023 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH (odczyn) - 6,9 6,5-9,5
2. Przewodność

µS/cm

244 2500
3. Barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. Mętność NTU poniżej 0,05 1
5. Stężenie jonu amonowego NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. Stężenie azotanów mg/l 6,18 50
7. Stężenie azotynów mg/l poniżej 0,04 0,5
8. Zapach - - akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
9. Twardość ogólna

Mg CaCO3 /l

84 60-500
11. Stężenie chlorków

mg/l

20,2 250
12. Stężenie siarczanów mg/l 26,6 250
13. Stężenie fluorków mg/l 0,13 1,5
14. Stężenie cyjanków ogólnych

µg/l

poniżej 10 50
15. Utlenialność z KMnO4 mg/l poniżej 1 5
16. Arsen

µg/l

poniżej 1  10
17. Selen

µg/l

poniżej 2 10
18. Antymon

µg/l

poniżej 1 5
19. Bor mg/l poniżej 0,05 1
20. Bromiany

µg/l

poniżej 5 10
21. Rtęć

µg/l

poniżej 0,05  1
22. Benzo(a)piren

µg/l

poniżej 0,003 0,01
23. Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

µg/l

poniżej 0,024 0,1
24. Akryloamid

µg/l

poniżej 0,075 0,1
25. Epichlorohydryna

µg/l

poniżej 0,06 0,1
26. Benzen

µg/l

poniżej 0,3 1
27. Chlorek winylu

µg/l

poniżej 0,15 0,5
28. Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej 2 10
29. 1,2-Dichloroetan

µg/l

poniżej 0,8 3,0
30. Trichalometan (Chloroform) mg/l poniżej 0,003 0,03
31. Bromodichlorometan mg/l poniżej0,002 0,015
32. Trihalometany - ogółem

µg/l

poniżej 4 100
33. Suma pestycydów

µg/l

poniżej 0,44  0,50 
 34.  Magnez gm/l  7,3 7-125 
35.  Mangan 

µg/l

poniżej 3 50 
 36. Sód   mg/l  13,1 200 
37. Nikiel

µg/l

poniżej 2 20
38. Ołów

µg/l

poniżej 2 10
39. Glin

µg/l

poniżej 30 200
40. Kadm

µg/l

poniżej 1 5
41. Chrom

µg/l

poniżej 2 50
42. Miedź mg/l poniżej 0,005 2
43. Żelazo

µg/l

poniżej 20 200

 

do góry