Fundusze Unijne NFOŚiGW

Strefa zaopatrzenia w wodę III

Jakość wody w Strefie III

Zasięg zasilania Strefy III

 Miejscowości: Ustronie, Gaszów, Skała, Żerkowice, Zbylutów, Skorzynice, Chmielno, Brunów, Włodzice Wielkie, Włodzice Małe, Rakowice Małe, Kotliska, Niwnice, Gradówek, dawne Płakowice

 *Określenie "poniżej" przed wartością zmierzoną oznacza, że stężenie danego parametru w wodzie jest poniżej granicy wykrywalności i możliwe, że takiego związku chemicznego lub pierwiastka w ogóle w naszej wodzie nie ma.

Naszą wodę badają:

1. Laboratorium PWiK w Bolesławcu, nr akredytacji 747

2. Laboratorium SGS Polska sp. z o.o. w Pszczynie, nr akredytacji AB 313

3. Laboratorium CBJ sp. z o.o. w Lubinie, nr akredytacji AB 412

Lp. Parametr Jednostka Wartość zmierzona w II półroczu 2023 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH (odczyn) - 7,2 6,5-9,5
2. Przewodność

µS/cm

283 2500
3. Barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. Mętność NTU 0,33 1
5. Stężenie jonu amonowego NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. Stężenie azotanów mg/l 12,2 50
7. Stężenie azotynów mg/l poniżej 0,08 0,5
8. Zapach - z1R akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
9. Twardość ogólna

Mg CaCO3 /l

105 60-500
10. Stężenie chlorków

mg/l

17,4 250
11. Stężenie siarczanów mg/l 37 250
12. Stężenie fluorków mg/l poniżej 0,2 1,5
13. Stężenie cyjanków ogólnych

µg/l

poniżej 10 50
14. Utlenialność z KMnO4 mg/l poniżej 1 5
15. Arsen

µg/l

poniżej 1  10
16. Selen

µg/l

poniżej 2 10
17. Antymon

µg/l

poniżej 1 5
18. Bor mg/l poniżej 0,05 1
19. Bromiany

µg/l

poniżej 5 10
20. Rtęć

µg/l

poniżej 0,05  1
21. Benzo(a)piren

µg/l

poniżej 0,005 0,01
22. Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

µg/l

poniżej 0,024 0,1
23. Akryloamid

µg/l

poniżej 0,075 0,1
24. Epichlorohydryna

µg/l

poniżej 0,06 0,1
25. Benzen

µg/l

poniżej 0,3 1
26. Chlorek winylu

µg/l

poniżej 0,15 0,5
27. Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej 2 10
28. 1,2-Dichloroetan

µg/l

poniżej 0,8 3,0
29. Trichalometan (Chloroform) mg/l poniżej 0,001 0,03
30. Bromodichlorometan mg/l poniżej 0,001 0,015
31. Trihalometany - ogółem

µg/l

poniżej 4 100
32. Suma pestycydów

µg/l

poniżej 0,44  50 
33.  Magnez gm/l  5,03 7-125 
34. Mangan 

µg/l

6 50 
35. Sód   mg/l 10,3 200 
36. Nikiel

µg/l

poniżej 5 20
37. Ołów

µg/l

poniżej 10 10
38. Glin

µg/l

poniżej 10 200
39. Kadm

µg/l

poniżej 1,5 5
40. Chrom

µg/l

poniżej 4 50
41. Miedź mg/l poniżej 0,05 2
42. Żelazo

µg/l

poniżej 50 200

 

do góry