Fundusze Unijne

SUW Nowe, SUW Stare

Jakość wody na ujęciu SUW Nowe, SUW Stare

 Woda z SUW Nowe jest pompowana do Zbiornika Kosiby I

 *Określenie "poniżej" oznacza, że stężenie badanej cechy w matrycy woda jest poniżej granicy
oznaczalności.

Naszą wodę badają:

1. Laboratorium PWiK w Bolesławcu, nr akredytacji 747

2. Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie, nr akredytacji AB 313

3. Laboratorium CBJ Grupa KGHM w Lubinie, nr akredytacji AB 412

Lp. Parametr Jednostka Wartość zmierzona w I półroczu 2022 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH (odczyn) - 6,8 6,5-9,5
2. Przewodność

µS/cm

289 2500
3. Barwa mg Pt/l 5 barwa pozorna akceptowalna przez konsumentów
4. Mętność NTU 0,33 1
5. Stężenie jonu amonowego NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. Stężenie azotanów mg/l 19,7 50
7. Stężenie azotynów mg/l poniżej 0,080 0,5
8. Zapach - z0R akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
9. Twardość ogólna

Mg CaCO3 /l

106 60-500
10. Stężenie chloru wolnego

mg/l

poniżej 0,10 0,3
11. Stężenie chlorków

mg/l

16,3 250
12. Stężenie siarczanów mg/l 27 250
13. Stężenie fluorków mg/l poniżej 0,20 1,5
14. Stężenie cyjanków ogólnych

µg/l

poniżej 10 50
15. Utlenialność z KMnO4 mg/l poniżej 1,0 5
16. Arsen

µg/l

poniżej 1  10
17. Selen

µg/l

poniżej 2 10
18. Antymon

µg/l

poniżej 1 5
19. Bor mg/l poniżej 0,05 1
20. Bromiany

µg/l

poniżej 5 10
21. Rtęć

µg/l

poniżej 0,05  1
22. Benzo(a)piren

µg/l

poniżej 0,003 0,01
23. Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

µg/l

poniżej 0,024 0,1
24. Akryloamid

µg/l

poniżej 0,075 0,1
25. Epichlorohydryna

µg/l

poniżej 0,06 0,1
26. Benzen

µg/l

poniżej 0,3 1
27. Chlorek winylu

µg/l

poniżej 0,15 0,5
28. Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej 2 10
29. 1,2-Dichloroetan

µg/l

poniżej 0,8 3,0
30. Trichalometan (Chloroform) mg/l poniżej 0,001 0,03
31. Bromodichlorometan mg/l poniżej 0,001 0,015
32. Trihalometany - ogółem

µg/l

poniżej 4 100
33. Suma pestycydów

µg/l

poniżej 44  50 
 34.  Magnez gm/l  5,41 7-125 
35.  Mangan 

µg/l

6 50 
 36. Sód   mg/l 9,89 200 
37. Nikiel

µg/l

poniżej 5 20
38. Ołów

µg/l

poniżej 10 10
39. Glin

µg/l

poniżej 10 200
40. Kadm

µg/l

poniżej 1,5 5
41. Chrom

µg/l

poniżej 4 50
42. Miedź mg/l poniżej 0,05 2
43. Żelazo

µg/l

poniżej 50 200

 

do góry