Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Inwestycje/Fundusze unijne/Projekty zakończone/Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń

Zestawienie znaków Logo Unii Europejskiej Funduszy Europejskich Dolny Śląsk Rzeczpospolita Polska

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń

(Nr projektu: RPDS.04.02.03-02-0003/20)

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń, prowadząca do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Projekt podzielono na 2 zadania:

- Zadanie 1: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu

- Zadanie 2: Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody (SUW) we Wleniu

Działania projektu zmierzają do poprawy parametrów oczyszczania ścieków komunalnych oraz pracy ujęcia i stacji uzdatniania wody pitnej.

W wyniku projektu zostanie zredukowany ładunek zanieczyszczeń kierowanych do środowiska wodnego, dzięki czemu w dalszej perspektywie czasowej nastąpi poprawa jakości wód rzeki Bóbr i dorzecza Odry. Oczyszczalnia po przebudowie będzie spełniała wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych. Zostanie rozwiązana gospodarka osadowa w przedmiotowej oczyszczalni.

Przebudowane obiekty poboru i uzdatniania wody będą zapewniały ciągłość dostawy wody o parametrach zgodnych z wymogami prawa. Ograniczona zostanie awaryjność wodociągu wynikająca ze źle pracujących elementów SUW.

Przebudowane obiekty w ramach projektu będą mniej awaryjne, opomiarowane, a ich praca będzie monitorowana.

Koszt realizacji projektu (według stanu na dzień 30.05.2022 r.) wyniesie 4 392 548,28 zł brutto, w tym wartość dofinansowania ze środków UE 2 788 201,41 zł.

Kalendarium

8 listopada 2022 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Grzegorz Kozłowski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Krzysztof Maj podpisali Aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie zmieniający termin zakończenia realizacji projektu na 31.12.2022 r.

Listopad 2022 r. - relacja fotograficzna

 piaskownik listopad

 

oczyszczalnia ścieków listopad

Październik 2022 r. - relacja fotograficzna

Oczyszczalnia ścieków październikOczyszczalnia ścieków październikoczyszczalnia ścieków październik

Wrzesień 2022 r. -relacja fotograficzna

Oczyszczalnia ścieków wrzesieńOczyszczalnia ścieków wrzesień

Sierpień 2022 r. - relacja fotograficzna

Oczyszczalnia ścieków sierpień

Czerwiec 2022 r. - relacja fotograficzna

Oczyszczalnia ścieków czerwiec

Oczyszczalnia ścieków czerwiec

30 maja 2022 r. - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Józef Król oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski podpisali Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie zwiększający kwotę dofinansowania ze środków UE o 408 637, 97 zł do wysokości 2 788 201,41 zł. Całkowita wartość realizacji projektu wyniesie  4 392 548, 28 zł brutto.

Tablica informacyjna Oczyszczalnia_tab1

tablica Projektu

Maj 2022 r. - relacja fotograficzna

Oczyszczalnia ścieków maj Oczyszczalnia ścieków maj

pompownia główna

Luty 2022 r. - trwają prace budowlane Zadania 1 - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu.

Fot. prace budowlane na oczyszczalni ścieków we Wleniu, luty 2022 r.Fot. Prace budowlane na oczyszczalni ścieków we Wleniu.

31 stycznia 2022 r.  - zakończenie Zadania 2 - Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody (SUW) we Wleniu.

Fot. Ujęcie wody we Wleniu - studnie, styczeń 2022 r.Fot. Ujęcie wody we Wleniu - studnie, styczeń 2022 r.

Fot. Tak było - Ujęcie wody we Wleniu, marzec 2021 r.Fot. Tak było - Ujęcie wody we Wleniu, studnie, marzec 2021 r.

Fot. Kontenerowa stacja uzdatniania wody we Wleniu, styczeń 2022 r.Fot. Kontenerowa stacja uzdatniania wody we Wleniu, styczeń 2022 r.

29 grudnia 2021 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Józef Król oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski podpisali Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie zwiększający kwotę dofinansowania ze środków UE o 478 517,04 zł do wysokości 2 379 563,44 zł. Całkowita wartość realizacji projektu wyniesie 3 802 966,40 zł brutto.

fot. Prace budowlane SUW Wleń grudzień 2021 r.fot. Prace budowlane SUW Wleń, grudzień 2021 r.

2 sierpnia 2021 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Józef Król oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski podpisali Aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający kwotę całkowitej wartości realizacji projektu z 2 831 337,72 zł na 3 794 100,87 zł brutto. Wartość dofinansowania ze środków UE pozostała bez zmian (1 901 046,40 zł).

11 maja 2021 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubańskiej 42, 59-730 Nowogrodziec na kompleksowe wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu:

Zadania 1: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu

Zadania 2: Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody (SUW) we Wleniu

Zgodnie z umową inwestycja zostanie zakończona do 30.09.2022 r.

Oczyszczalnia ścieków we Wleniu

fot. Oczyszczalnia ścieków we Wleniu, marzec 2021 r.

fot. SUW Wleń marzec 2021 r.fot. SUW Wleń, marzec 2021 r.

27 sierpnia 2020 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Józef Król oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń”. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, działania 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania nr 4.2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa -ZIT AJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 .

Plakat informacyjny projektu

Plakat informacyjny projektu (Umowa o dofinansowanie z dnia 27.08.2020 r.)

do góry