Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Inwestycje/Fundusze unijne/Projekty zakończone/Przebudowa oczyszczalni w Lwówku Śląskim

Przebudowa oczyszczalni w Lwówku Śląskim

Logo Unia Europejska Fundusze Europejskie

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim

Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0084/16, zrealizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim przyczynia się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego rzeki Bóbr i dorzecza Odry. W wyniku realizacji projektu został osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi - ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Koszt realizacji projektu wynósł 4 572 104,53 zł, w tym udzielone dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w wysokości 2 380 132,67 zł.

Tablica informacyjna ProjektuTablica informacyjna Projektu

Kalendarium:

 • 7 czerwca 2019 r. - zatwierdzony został przez NFOŚiGW w Warszawie wniosek końcowy rozliczający Projekt. Całkowity koszt Projektu wyniósł 4 072 908,55 zł brutto (z tego dofinansowanie UE 2 107 726,58 zł).
 • 28 marca 2019 r. - podczas VII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zaprezentowano informacje na temat zakończenia Projektu, a następnie na oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim odbyła się konferencja podsumowująca jego realizację i symboliczne otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni.

Symboliczne otwarcie oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim   Konferencja na otwarciu oczyszczalni ścieków

Symboliczne otwarcie oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim

 • 27 marca 2019 r. - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim wydał pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanego obiektu.
 • 30 października 2018 r. - podpisany został aneks do Umowy o dofinansowanie wprowadzający zmiany w zakresie terminów zakończenia i rozliczenia projektu. Zaktualizowano także całkowity koszt realizacji Projektu: 4 103 787,19 zł brutto (z tego dofinansowanie UE 2 107 726,58 zł).
 • październik 2018 r. - zakończono prace budowlane i modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim.

Oczyszczalnia ścieków w Lwówku Śląskim z lotu ptaka

Oczyszczalnia ścieków w Lwówku Śląskim - widok z lotu ptaka

 • lipiec - wrzesień 2018 r. - zrealizowane zostały prace i zamontowane urządzenia w zakresie kolejnych obiektów, m.in. główna pompownia, piaskownik, blok biologiczny - osadnik wstępny, przepompownia osadu nadmiernego. Odebrano też znaczny zakres prac z branży elektrycznej i AKPiA. Ze względu m.in. na opóźnienia w dostawach, których nie można było przewidzieć oraz utrzymujące się bardzo wysokie temperatury w okresie letnim wydłużony został terminu zakończenia realizacji umowy do 31.10.2018 r.

                                       Blok biologiczny              Blok biologiczny             

Blok biologiczny

 • styczeń - czerwiec 2018 r. - trwają prace budowlane i technologiczne na oczyszczalni: zamontowane zostały urządzenia w budynku mechanicznego podczyszczania ścieków, tj. automatyczna zlewnia ścieków dowożonych, krata schodkowa mechaniczna i ręczna.

                               Stacja ścieków dowożonych           Kraty

Stacja ścieków dowożonych i kraty

 • 21 czerwca 2018 r. - podpisany został aneks z Konsorcjum Adamczyk i Syn Sp. z o.o., Quantum-Bio Sp. z o.o. zmieniajacy termin wykonania przedmiotu umowy na 30 sierpnia 2018 r.
 • 31 stycznia 2018 r. - podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, w którym uskatualniono planowany całkowity koszt realizacji Projektu (4 042 546,08 zł) oraz wysokość dofinansowania UE (2 107 726,58 zł)
 • listopad 2017 r. - zakończono budowę zagęszczacza grawitacyjnego osadu oraz budynku mechanicznego podczyszczania ścieków.

                       Grawitacyjny zagęszczacz osadów        Budynek mechanicznego podczyszczania ścieków

                           Zagęszczacz grawitacyjny osadu                             Budynek mechanicznego podczyszczania ścieków

 • 24 października 2017 r. podpisano umowę z firmą Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nasiennej 6 w Legnicy na zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz przyczepy ciężarowej.

                     Ciągnik, przyczepa i wóz asenizacyjny         Ciągnik

Zakupione pojazdy

 • wrzesień 2017 r. - trwają prace na oczyszczalni - budowa grawitacyjnego zagęszczacza osadów i budynku mechanicznego podczyszczania ścieków.

                          Grawitacyjny zagęszczacz osadów       Budynek mechanicznego podczyszczania ścieków

                          Grawitacyjny zagęszczacz osadów                                Budynek mechanicznego podczyszczania ścieków

 • 27 lipca 2017 r. - podpisany został aneks do umowy odofinansowanie, w którym uaktualniono planowany całkowity koszt realizacji Projektu (4 170 826,08 zł brutto) oraz wysokość dofinansowania UE (2 174 213,17 zł).
 • lipiec 2017 r. - dokonano odbioru pierwszych robót budowlanych - ustawienia studni pod budynkiem mechanicznego podczyszczania ścieków. 

  W miejscu realizacji inwestycji zostały zamontowane również dwie tablice z informacją o realizowanym Projekcie.

                            tablica informacyjna Projektu      Tablica informacyjna proejktu

Tablica informacyjna Projektu

 • maj 2017 r. - przekazano Wykonawcy teren i plac budowy na oczyszczalni ścieków przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lwówku Śląskim. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawuje (zgodnie z umową z dnia 4 maja 2017 roku) Konsorcjum firm: Lider- Komplet Inwest Sp. z o.o. oraz Partner - Komplet Inwest sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj z Gorzowa Wielkopolskiego.
 • 24 marca 2017 r. - zawarta została umowa na realizację zadania pn. ”Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z zakupem urządzeń” z Konsorcjum firm: Lider - Adamczyk i Syn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Dąbrowie Górniczej) oraz Konsorcjant - Quantum-Bio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Bielsku-Białej). Zgodnie z umową inwestycja zostanie zakończona do 30.06.2018 roku.
 • 28 października 2016 r. - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Józef Król i Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz Pełnomocnik p.o. Głównego Księgowego Janusz Topolski podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim”. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

 

Oczyszczalnia ścieków przed i po przebudowie

Pompownia ścieków surowych

Pompownia ścieków surowych przed przebudowąPompownia ścieków surowych po przebudowie

Urządzenia oczyszczania wstępnego

Urządzenia oczyszczania wstępnego przed modernizacjąUrządzenia oczyszczania wstępnego po modernizacji

Piaskownik i budynek mechanicznego podczyszczania ścieków 

Piaskownik i budynek mechanicznego podczyszczania przed przebudowąPiaskownik i budynek mechanicznego podczyszczania ścieków po przebudowie

Wyposażenie piaskowników

Wyposażenie piaskowników przed przebudowąWyposażenie piaskowników po przebudowie

Osadniki wstępne

osadniki wstępne przed przebudowąOsadniki wstępne po przebudowie

Osadniki wtórne

Osadniki wtórne przed przebudowąOsadniki wtórne po przebudowie

 

 

do góry