Fundusze Unijne NFOŚiGW

Polityka jakości i środowiska

 

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOLESŁAWCU SP. Z O.O

Wizja, misja i strategia Spółki wyznaczają główny cel, którym jest zapewnienie ciągłości dostaw wysokiej jakości wody do spożycia oraz odbiór i oczyszczanie ścieków w warunkach przyjaznych środowisku.

  Wyznaczony cel realizujemy poprzez:

 • wdrażanie nowoczesnych technologii z zastosowaniem materiałów najwyższej jakości zapewniających wieloletnią i bezawaryjną eksploatację,
 • kształtowanie partnerskich relacji z Klientem oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu potrzeb z dążeniem do zwiększania jego zadowolenia,
 • prowadzenie przejrzystej i zrównoważonej polityki cenowej,
 • zagwarantowanie dostępności wiarygodnych i kompletnych informacji o zakresie prowadzonej działalności,
 • zarządzanie wiedzą organizacji, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie procesów mających istotny wpływ na rozwój obszarów objętych naszą działalnością,
 • analizę zagrożeń oraz szans mających istotny wpływ na środowisko,
 • monitorowanie procesów pod kątem zmniejszenia oddziaływania znaczących aspektów środowiskowych na otoczenie,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej u lokalnej społeczności przedstawiając programy ukierunkowane na ochronę środowiska.

Podstawą tego jest sprawne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego

na wymaganiach norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09, a w przypadku Laboratorium także PN-EN ISO/IEC 17025-2018-02.

Kierownictwo w imieniu wszystkich pracowników Spółki zobowiązuje się do:

 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez politykę szkoleniową zapewniającą rozwój zawodowy pracowników, w tym dostosowanie posiadanej wiedzy

i kompetencji do zmieniających się warunków prawnych oraz otoczenia,

 • spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności czyli wymagań prawnych oraz norm mających zastosowanie w funkcjonowaniu firmy,
 • niniejsza Polityka jest przeglądana pod względem jej przydatności, znana i stosowana

przez wszystkich pracowników Spółki oraz dostępna dla zainteresowanych na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

 

                                                                                                                              Prezes Zarządu

                   Marzec 2021                                                                                             Józef Król                                                                                           

do góry