Fundusze Unijne NFOŚiGW

Plany wieloletnie

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 roku pozycja 1437 z późniejszymi zmianami) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. opracowuje trzy plany. Jeden dla terenu działania Związku Międzygminnego "Bóbr", tj. dla Miasta i Gminy Bolesławiec, drugi plan obejmuje swoim zasięgiem Gminę i Miasta Lwówek Śląski, trzeci Miasto i Gminę Wleń.

Plany te określają:

 • planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
 • przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków,
 • nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
 • sposoby finansowania poszczególnych inwestycji.

Dokument ten jest niezbędny przy planowaniu wydatków modernizacyjno-inwestycyjnych i dla ustalenia niezbędnych przychodów, które są podstawą kalkulacji taryf za wodę i ścieki.

Zadania wymienione w planach obejmują między innymi:

 • rozbudowę, modernizację i renowację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich monitoring,
 • przebudowę gospodarki osadowej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
 • rozwój e-usług w obsługiwanych gminach,
 • poprawę efektywności energetycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych odbiorników energii i odnawialnych źródeł energii,
 • rozbudowę i modernizację systemów monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowę systemu monitoringu urządzeń wod-kan na terenie Miasta i Gminy Wleń,
 • przebudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody Wleń,
 • przebudowę wybranych ujęć wody na terenie Gmminy Wleń,
 • rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Wleń,
 • budowę nowych odcinków sieci wod-kan o długości do 150 m,
 • budowę nowych przyłączy wod-kan.

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli Spółce na realizację strategicznych celów jakimi są:

 • uzdatnianie wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej,
 • ciągła dostawa wody pitnej o jakości zgodnej z przepisami prawa,
 • odbiór i oczyszczanie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego - zapewnienia ochrony wod powierzchniowych,
 • zagospodarowanie osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa,
 • rozszerzenie usług na wskazane przez gminy obszary, co przyczyni się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego i obszarów przemysłowych w gminach,
 • poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa.
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2024-03-04 WPRiM Wleń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 613
WPRiM Wleń 1.18MB zobacz
pdf 2024-03-04 WPRiM ZM BÓBR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
WPRiM ZM BÓBR 1.54MB zobacz
pdf 2024-03-04 WPRiM Lwówek Śląski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
WPRiM Lwówek Śląski 1.21MB zobacz
do góry