Fundusze Unijne NFOŚiGW

Budynki jednorodzinne

Budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej.

UWAGA: Zapotrzebowanie na wodę dla przeciętnego domu jednorodzinnego wynosi: Qdśr = 40,0 m3/dobę; Qhmax = 2,5 m3/godzinę. Wyjaśnienie użytych skrótów: Qdśr - zapotrzebowanie średniodobowe na wodę; Qhmax - zapotrzebowanie maksymalne godzinowe na wodę.

UWAGA: Ilość odprowadzanych ścieków dla przeciętnego domu jednorodzinnego wynosi: Qdśr = 40,0 m3/dobę; Qhmax = 2,5 m3/godzinę.

Wyjaśnienie użytych skrótów: Qdśr - średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków; Qhmax - maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków; Q - ilość wód opadowych i roztopowych.

UWAGA: W przypadku aktualizacji bądź zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci należy podać ich numer oraz datę wydania.

Niniejszym oświadczam, że wybieram następujący sposób przekazania warunków przyłączenia do sieci albo odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci:

Pouczenie:
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:
1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
3. Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. Organ regulacyjny - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Łasicka 17,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
5. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia usługi.

* pola wymagane

 

 

do góry